Molendijk 15 3281LT Numansdorp
Algemeen 030-6019779
FAQ

Een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden zijn hieronder opgenomen. Indien u een vraag mist kunt u met ons contact opnemen.

Algemene informatie

Wat is de aanleiding voor dit project/ Waarom is dit project gestart?

De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk om huiseigenaren te informeren over mogelijke problemen bij houten paalfunderingen. Omdat de fundering in de grond onder de woning is aangebracht, is deze vrijwel nooit zichtbaar. Veel huiseigenaren weten daarom niet welke fundering er onder hun woning zit en in welke staat deze verkeert. Het is belangrijk om dit te weten, want als een fundering het pand niet meer kan dragen, kan dat op termijn veel schade veroorzaken.

 

Daarom heeft de gemeente Rotterdam aan bureau AF gevraagd om bij u in de buurt een project te organiseren. Bureau AF is tot en met het najaar 2021 bij u in de buurt om u te informeren over en te begeleiden naar gezamenlijk en gesubsidieerd funderingsonderzoek. 

Waarom zou ik mijn fundering willen onderzoeken?

In deze buurt hebben veel woningen een fundering met houten palen. Deze houten paalfunderingen kunnen in kwaliteit achteruitgaan. Door funderingsonderzoek kunt u als eigenaar meer duidelijkheid krijgen over de staat van uw fundering. Bij een aangetaste fundering kunt u tijdig actie ondernemen en zo de eigen veiligheid waarborgen en verslechtering van het pand voorkomen. Zo behoudt u ook de waarde van uw pand.

 

Per 1 oktober 2021 a.s. zijn taxateurs verplicht iets over funderingsrisico’s te zeggen. Met een onderzoek in de hand kun je de juiste kwaliteit aantonen.

Zijn jullie initiatiefnemer van de project?

Nee. De gemeente is initiatiefnemer. Ons bureau is door de gemeente gevraagd om de eigenaren te helpen bij doen van het funderingsonderzoek.

Wie betaalt bureau AF?

Wij worden betaald door de gemeente. Wij ontvangen een vaste vergoeding. Wij krijgen niet meer of minder betaald als eigenaren wel of niet meedoen.

Zijn er nog extra kosten naast het funderingsonderzoek, bijvoorbeeld commissie voor bemiddeling door jullie?

Neen. Onderdeel van de subsidieregeling is dat onze dienstverlening wordt betaald door de gemeente.

Wat is verder de rol van Woonstad?

Woonstad doet mee met het onderzoek, als zij ook bezit hebben in een bouwblok naast particuliere eigenaren en zij niet zelf het pand al hebben laten onderzoeken.

Onze dienstverlening

Wat doet Adviesbureau Funderingen ?

Adviesbureau Funderingen helpt vervolgens bij het laten uitvoeren van funderingsonderzoek. Wij zijn uw aanspreekpunt en verzorgen de voorlichting en begeleiding om gezamenlijk, per bouwblok, te komen tot offertes, en daarna tot uitvoering van funderingsonderzoek. Wanneer de coronamaatregelen versoepeld zijn, kunnen we in de buurt fysiek aanwezig zijn. Vanaf september 2021 wordt u daarover nader bericht: zo zal er een inloopspreekuur in de buurt komen en kunnen we aanwezig zijn bij eventuele benodigde persoonlijke gesprekken of blokbijeenkomsten.

Kunnen jullie op een VvE vergadering een toelichting komen geven?

Jazeker. We zijn er om eigenaren die onderzoek willen te ondersteunen. Dit betekent o.a. voorlichting en advisering.

Hebben jullie informatie over funderingsonderzoek in andere talen?

We kunnen op uw verzoek ook info verstrekken in het Engels.

Kunnen wij een kopie krijgen van de PowerPointpresentatie?

Ja. Deze is per e-mail naar bij ons op te vragen.

Waarom duurt het lang voordat ik mijn offerte krijg?

Momenteel is het erg moeilijk om snel offertes vanuit de onderzoeksbureaus te krijgen. Het is erg druk, ook daar. Wij doen er wel alles aan om e.e.a. te bespoedigen.

Funderingsonderzoek

Jullie geven aan dat de panden in de buurt meer verzakt zijn dan gemiddeld. Hoe is dat geconcludeerd?

Door middel van satelliet metingen, en funderingsonderzoeken in de wijk.

Zijn er van die satelliet al gegevens over onze huizen, dat ze zakken?

Ja. Veel van de woningen in uw wijk zakken meer dan het landelijk gemiddelde. Dit is een van de indicatoren dat er wellicht iets aan de hand is met de fundering.

Als er al een rapport van scheuren beschikbaar is, kan dat deel van het onderzoek dan overgeslagen worden?

Als er al rapporten aanwezig zijn, kan deze kennis gebruikt worden en hiermee de prijs van een huidig onderzoek verlagen.

Kunnen we zelf achterhalen of de woning op houten of betonnen palen staat of op staal (“geen palen”)?

De gemeente heeft een overzichtskaart met de inschatting houten en betonnen palen. Deze is als basis gebruikt We hebben alle eigenaren die met 99% zekerheid houten funderingspalen hebben een brief gestuurd. Indien een woning op houten palen of op staal staat kan dit leiden tot problemen in de toekomst. In de praktijk kunnen ook andere funderingstypen voorkomen.. Zeker in de wijk Coolhaven komen ook betonnen palen voor. U kunt de wijze van funderen op de originele bouwtekening zien. Eigenaren kunnen zelf in het stadsarchief kijken of er tekeningen van hun woning aanwezig zijn. Als die er zijn, kunt u daarop zien op wat voor soort palen uw woning staat.

Valt een pand met betonnen fundering buiten dit project?

Ja. Panden met een betonnen fundering onderzoeken we op dit moment niet.

Zijn alle tekeningen nog beschikbaar van onze panden van 100 jaar oud?

In Rotterdam zijn helaas niet alle archieftekeningen beschikbaar i.v.m. branden in de Tweede Wereldoorlog. Dit is op basis van navraag bij het stadsarchief te achterhalen.

Wat is de reden dat de gemeente hier zo veel energie in steekt en subsidie aan geeft? Wat is het belang van de Gemeente?

De gemeente wil graag weten hoe groot het probleem is en daarnaast eigenaren behoeden voor onverwachtse kosten in de toekomst.

Subsidie

Is er een termijn voor de aanvraag van de subsidieregeling van de gemeente?

De gemeente verstrekt aan de eigenaren daarbij in de meeste gevallen een subsidie van 1.500 euro per eigenaar (tot 75% van de onderzoekskosten). Wij informeren u graag over de voorwaarden.

Zijn er van die satelliet al gegevens over onze huizen, dat ze zakken?

Voor zover wij weten loopt de subsidie in ieder geval nog dit jaar. We gaan er vanuit dat de subsidie volgend jaar ook nog doorloopt. Maar dit is afhankelijk van gemeentelijk beleid. Als eerder de pot leeg dreigt te raken, laten we dat weten.

Wanneer moeten we uiterlijk beslist hebben of we een offerte aanvragen en eventueel een onderzoek laten doen?

Als u in 2021 beslist kunnen we u in 2022 nog begeleiden. Later opdracht voor onderzoek is mogelijk, echter zonder begeleiding. De gemeente heeft de intentie om de subsidieregeling de komende jaren aan te houden. Deze wordt ieder jaar herzien, dus er zijn geen garanties.

Heeft de gemeente voorwaarden en vereisten voor deelnemers aan een funderingsonderzoek, zoals het kunnen verkrijgen van subsidies?

Zie voor de exacte voorwaarden de website www.duikinjefundering.nl/funderingsonderzoek. Wij zullen u vooraf en na de offerte-aanvraag laten voorrekenen op hoeveel subsidie u recht heeft. U geeft pas definitief opdracht na ondertekening van de offerte. Op dat moment weet u dus op hoeveel subsidie u recht heeft.

Voorwaarde voor de subsidie is deelname door het grootste deel van het blok. Over welk percentage spreek je dan?

De meerderheid van de bouwkundige eenheid moet meedoen.

Als de VvE uit twee eigenaren bestaat, krijgen we dan ook twee maal €1.500,-?

Dit is maatwerk om zo aan te geven; we begeleiden jullie hierin en voorafgaand aan de opdrschtverstrekking is duidelijk wat de kosten voor elke eigenaar zullen zijn.

Is er onderscheid tussen panden en woningen. Hoe wordt dit verrekend met de subsidie.

Ja. De subsidie gaat per eigenaar/appartementsrecht/kadastraal object. Zie ook antwoord op bovenstaande vraag.

Ik heb een voormalig beneden-, en bovenhuis, zijn dat twee subsidie-eenheden?

Dat hangt ervan af of de woning nog gesplitst is in het kadaster en of in de gemeentelijke basisadministratie. Als de woning juridisch samengevoegd is, gaat het maar om 1 eenheid.

Ik heb de buren in mijn blok gevraagd, maar geen van hen wil meedoen. Betekent dit dat ik de €10.000,- voor onderzoek zelf moet betalen en dan maximaal €1.500,- subsidie kan krijgen en dus €8.500,- zelf moet betalen?

Ja, dit klopt. Echter zijn er een paar belangrijke kanttekeningen:

1. We weten nu nog niet hoeveel het onderzoek gaat kosten (misschien zijn de onderzoekskosten veel lager).

2. Indien u dit wenst zullen we altijd ons best doen om uw buren in uw bouwblok erbij te betrekken (echter het onderzoek gebeurt op vrijwillige basis).

3. Indien u dit wenst, kunnen we altijd kijken of we voor het onderzoek een aantal blokken bij elkaar kunnen voegen.

Over de kosten voor de eigenaren van zo'n onderzoek doen al snel allerlei verhalen de ronde.. Wat betekent dan grofweg 75% van de kosten met een maximum van €1500,-?

Als de offertes binnen zijn, wordt er door de gemeente een subsidieberekening gemaakt per eigenaar. Vooraf kan wel gesteld worden dat een gecombineerd onderzoek met de buurpanden een behoorlijke kostenbesparing betekent. Op basis daarvan kunnen we voorstellen om te combineren.

Diverse panden hebben gezamenlijke eigenaars (bijv. gehuwde partners). Geldt de subsidiegrens van € 1500,- voor deze eigenaren gezamenlijk of voor elk van hen afzonderlijk?

Dit geldt per huishouden. ter zekerheid; op basis van de uitgebrachte offertes wordt er voor de geselecteerde offerte eerst door gemeente een subsidieopgaaf gedaan, zodat je zeker weet wat je eigen bijdrage is, alvorens groen licht voor het onderzoek zelf te geven.

Offerteaanvraag en opdracht onderzoek

Betekent een offerteaanvraag dat je aan het onderzoek vast zit?

Neen, pas zodra u de opdracht voor het onderzoeksbureau ondertekend

Kan een VvE ook opdrachtgever zijn? Of moeten alle eigenaren in de VvE tekenen?

Voor het verkrijgen van subsidie moet elke eigenaar een eigen opdracht verstrekken.

Heeft iedere eenheid de mogelijkheid een ander onderzoeksbureau opdracht te geven? Of moet dat voor iedereen hetzelfde bureau zijn?

Wij vragen per bouwblok of groep van bouwblokken willekeurig 3 offertes aan bij door het KCAF erkende bureaus. Wel letten we erop dat van de 3 offertes er altijd maar maximaal 1 aangevraagd wordt bij bureaus waarvan bekend zijn dat ze in de hogere prijsklasse vallen.

Wat is de doorlooptijd vanaf de start totdat de uiteindelijke offerte er is?

Dit is niet aan te geven. Zodra er een definitieve aanvraag gedaan is, is de verwachting dat de onderzoeksbureaus binnen een maand een offerte uitbrengen. Ook zullen we, indien u dit wenst, het proces kunnen begeleiden, waardoor het sneller gaat.

Kosten onderzoek

Hoe zit het met deelname van VvE’s en de verdeling van de kosten?

Bij boven/beneden woningen (VvE’s) worden de kosten verdeeld volgens de splitsingsacte.

Wat kost een gemiddeld onderzoek voor een gebouwd blok van 7 panden (20 appartementsrechten?

Dit is niet zo te zeggen. Dit is sterk afhankelijk van de grootte en bouwwijze van het bouwblok c.q. combinatie van bouwblokken..

Geven jullie ook nog advies over welke offerte het beste/meest geschikt is?

Jazeker, wij beoordelen de offertes op volledigheid, en of de richtlijn wordt gevolgd. Uiteindelijk bepaalt u zelf, samen met de andere eigenaren in uw bouwblok, wie het onderzoek mag doen.

Wij hebben 2 naast elkaar gelegen panden. Kan worden volstaan met onderzoek aan 1 pand?

Wij zullen altijd kijken of er een kostenvoordeel te behalen is, door bijvoorbeeld meerdere panden in een keer te onderzoeken. Echter de kwaliteit van het onderzoek staat op nummer 1 bij ons. We houden ons aan de richtlijn voor funderingsonderzoek.

Heeft samenwerking tussen verschillende blokken (bijvoorbeeld via keuze van dezelfde uitvoerende aannemer) invloed op de offerteprijs?

Zowel bij onderzoek als herstelmaatregelen geldt: hoe groter het aantal panden dat gezamenlijk aan de slag gaat hoe meer efficiëntie en kostenvoordelen. Dit geldt grofweg voor ca 10 tot 15 panden t.o.v. een of enkele panden.

Het onderzoek

Hoe ziet een onderzoek er in de praktijk uit, bijvoorbeeld betreft overlast?

In overleg met u en de andere eigenaren zullen er , na een vooronderzoek, op een aantal plaatsen “gaten” gegraven worden. Het aantal “gaten” (putten) wordt bepaald aan de hand van diverse factoren en is niet op voorhand te zeggen. De locatise van de putten worent in overleg met de eigenaren bepaald. Daarnaast vinden er een aantal metingen plaats en zal er laboratoriumonderzoek gedaan worden. Ook worent er nog allerlei gegevens opgevraagd bij onder andere het bouwarchief ed.

Wat moeten we ons voorstellen bij het slaan van een put? Gaat de straat open en wordt onder het huis de grond weggegraven? Kan dat niet via een kruipkelder? Zijn er voorbeelden te vinden met foto's zodat we een beter beeld kunnen krijgen van de impact van zo'n onderzoek?

De positie van een inspectieput wordt in de 1e fase van het onderzoek bepaald. Het kan zijn dat men in de kruipruimte of toch bij voor- en/of achtergevel wil/moet zijn. Exact is dit dus niet nu al aan te geven. Voor beeldmateriaal, zie o.a. films op YouTube : de zinkende stad of het zinkende land, waarin wat beelden van inspectieputten zitten.

Hoeveel overlast op de bewoonbaarheid geeft een onderzoek in tijd?

U hoeft alleen de deur te openen voor de onderzoeker. Binnen duurt de meting ongeveer 30 minuten tot 1 uur. Verder worden er afhankelijk van de grootte van het blok een of meer putten gegraven bij de voorgeven of achtergevel. (Kruipruimte kan ook in bepaalde gevallen.)

Tijdens het onderzoek worden er een of meerdere putten gegraven, waar komen deze?

De put(ten) worden daar gegraven waar het onderzoeksbureau verwacht de meeste informatie te vinden. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de wensen van de eigenaren. Eigenaren kunnen ook aangeven dat ze bijvoorbeeld alleen een put aan de voorgevel of achtergevel willen.

Gebeurt het onderzoek vanaf de stoep of moet er ook binnenin de huizen worden gewerkt?

Het onderzoek van de palen gebeurd over het algemeen vanaf de stoep of achtertuin. Echter vloerveld metingen (kijken of de vloer recht is etc.) gebeurd binnen.

Geeft het onderzoek ook inzicht in de oplossing van het probleem, in de vorm van een plan van aanpak of is het alleen een constatering?

In feite alleen de constatering. Indien de uitkomst van het onderzoek is dat er funderingsherstel moet plaatsvinden, dan is dit herstel ook bijvoorbeeld mede afhankelijk van uw wensen en eisen. Het is feitelijk te vroeg in het proces c.q. er ontbreekt nog teveel informatie om iets te zeggen over de oplossing.

Hoeveel buren moeten er meedoen?

Het liefst het gehele blok, er kan een uitzondering gemaakt worden als een eigenaar echt niet mee wil doen. De woning van deze eigenaar zal dan ook niet in het rapport voorkomen, en deze eigenaar heeft dus ook geen recht op o.a. vrijstelling van de legeskosten bij herstel.

Stel een blok bestaat uit 5 panden met a en b nummers. Hoeveel daarvan moeten er dan minimaal meedoen om een goed beeld te krijgen van het hele blok?

Aantal deelnemers is daarbij eigenlijk niet relevant. We zorgen dat alle deelnemers een goed beeld krijgen van hun fundering. Hierbij houden we ons aan de landelijke richtlijn voor funderingsonderzoek.

Als bij een blok van 6 panden slechts 3 panden meedoen met het onderzoek, wat zijn dan de consequenties voor het onderzoek en mogelijke oplossingen? Met andere woorden heeft onderzoek zin, als aangrenzende panden niet meedoen?

Als deelnemer van het onderzoek krijgt u duidelijkheid en meer ondersteuning mocht herstel nodig zijn. Als 50% meedoet, is het zeker zinvol om eens te kijken of een naast gelegen bouwblok kan meedoen met “uw” onderzoek. Wij kunnen hierin adviseren en begeleiden.

Heeft het zin om nu onderzoek te laten doen als binnen nu en twee jaar het complete blok huizen direct achter ons gesloopt en herbouwd wordt?

Ja. Indien u weet dat uw fundering “zwak” is kunt u namelijk proberen eisen te stellen aan de wijze waarop de sloop en nieuwbouw moet plaatsvinden. Met zo’n onderzoek heeft u een sterkere (juridische) positie. Op deze wijze kunt u mogelijke schade aan uw pand voorkomen.

In 2014 is via fase 1 onderzoek een pand in mijn blok goed bevonden en gaf men aan dat fase 2 niet nodig was , dan nu wel ?

Een conclusie uit een rapportage conform de landelijke richtlijn is niet langer dan 5 jaar geldig; in die periode kunnen omstandigheden die de kwaliteit van de fundering beïnvloeden, veranderd zijn. Dus na vijf jaar is altijd weer onderzoek vereist. En Fase 2 geeft meer duidelijkheid omtrent aantasting van de palen door schimmels en/of bacteriën.

Indien er geen sprake is van verzakking of scheuren in de gevel, is het dan wel verstandig om onderzoek te doen

Ook al is er geen sprake van scheurvorming of verzakkingen, dan nog kan de fundering aangetast zijn. Dan is het toch verstandig om in de aangewezen wijken/gebieden funderingsonderzoek te doen. Wellicht dat preventieve maatregelen verdere schade kunnen voorkomen. Indien er sprake is van zeer ernstige scheurvorming/verzakking, zal er eerst een inspectie plaatsvinden. Het funderingsonderzoek zelf is gebaseerd op jarenlange ervaringen en vastgelegde protocollen en eisen ( de richtlijn) . Verdere schade door het funderingsonderzoek is dus in principe uitgesloten.

Als er onderzoek wordt gedaan wat weten we dan en welke garanties hebben we dan?

U weet dan hoe goed uw fundering is. De uitkomst van het onderzoek kan zijn: a. op welke termijn het raadzaam is om eventueel de fundering te vervangen. b. dat het raadzaam is de fundering “in de gaten te houden” (monitoren) c. dat er niks aan de hand is.

Indien er geen problemen worden geconstateerd, zijn er dan preventieve maatregelen mogelijk?

Eventueel wel. We kunnen hierin u adviseren en of informeren nadat het onderzoek gereed is.

Wat is de houdbaarheid van het onderzoek?

Volgens de richtlijn is het onderzoek en conclusies vijf jaar geldig. Echter, wanneer geconstateerd is dat de fundering matig of slecht is, kan niet verwacht worden dat na vijf jaar dit vanzelf opeens is verbeterd.

Hoe raadzaam is het om onderzoek te laten doen als je al een rapport hebt liggen (van 10 jaar oud) met een handhavingstermijn van 25 jaar?

Heel verstandig. In die tien jaar tijd kunnen omstandigheden sterk veranderd zijn, waardoor er schade aan de fundering is ontstaan.

Is er na een eerste funderingsonderzoek een verplichting om dit jaarlijks/periodiek te herhalen?

Nee.

Contact leggen met andere eigenaren

Hoe weet ik wie van mijn buren mee wil doen.

Wij noteren alle eigenaren die mee willen doen, en proberen jullie bij elkaar te brengen. Neem dus vooral contact met ons op.

Jullie advies om het onderzoek samen met buren doen is logisch, maar wat zijn mogelijkheden tot verplichting daarin?

Er zijn geen verplichtingen tot onderzoek. Het is nu erg gunstig om onderzoek te laten verrichten i.v.m. de subsidie. Ook is het voordeel, dat als u er op tijd bij bent, er meer mogelijkheden zijn. Soms is het zelfs nog mogelijk om tijdig maatregelen tot behoud te treffen, in plaats van gelijk de gehele fundering te moeten herstellen.

Hoe maak je contact met buren die je niet kent, stichtingen of bijvoorbeeld (grote) verhuurders?

We zullen ons inspannen om alle eigenaren (dus zowel de stichtingen als verhuurders) te achterhalen. De ervaring leert dat via de bewoners/huurders van de huurpanden ook snel informatie te achterhalen valt. Dit kun u zelf doen. U kunt aanbellen bij de buren of een briefje in de brievenbus stoppen. Wij kunnen zorgen voor een standaard brief. Als blijkt dat het pand verhuurd wordt, weet de huurder wie de verhuurder is. Uiteraard staan we voor u klaar om u te ondersteunen bij dit proces. In ons blok bevinden zich panden van een woningcorporatie (Woonstad/Woonbron). Wat adviseert u mij? Probeer in ieder geval zoveel mogelijk zelf contact te leggen met alle eigenaren in uw bouwblok. Wij zullen daarnaast contact opnemen met de woningcorporatie en u ondersteunen bij vervolgstappen. Een en ander is maatwerk en afhankelijk van de exacte situatie. Neem contact met ons op zodat we u zo goed mogelijk kunnen helpen.

Ik heb een bovenhuis, wat als de benedenburen niet mee willen werken?

Wij kunnen in gesprek gaan met de benedenburen, maar als die blijven weigeren wordt het lastig.

Samenstelling blokken

Jullie hebben een kaartje op de site staan met een code erbij, zoals MN-H-*. In ons geval lijkt dit over twee bouwkundige eenheden te gaan, een van 2 en een van 3 panden met een dikke streep ertussen. Komen de codes dus niet overeen met de bouwkundige eenheden?

Een bouwkundige eenheid is een rij gebouwen, gebouwd rond dezelfde tijd en op dezelfde fundering. Dit kan bepaald worden door de bouwtijd op te vragen en visueel te controleren of het om dezelfde panden gaat.

Hoe bepaal je wat een bouwkundige eenheid is?

Er zijn geen verplichtingen tot onderzoek. Het is nu erg gunstig om onderzoek te laten verrichten i.v.m. de subsidie. Ook is het voordeel, dat als u er op tijd bij bent, er meer mogelijkheden zijn. Soms is het zelfs nog mogelijk om tijdig maatregelen tot behoud te treffen, in plaats van gelijk de gehele fundering te moeten herstellen.

Waarom zijn bepaalde blokken niet ingedeeld?

Het project is opgezet voor particuliere eigenaren. Vandaar dat blokken in eigendom van alleen maar woningbouw stichtingen en of overige commerciële partijen, niet meegenomen zijn. Uiteraard zijn blokken met gemixt bezit wel meegenomen.

Wij vormen een klein blok. Kunnen wij nog bij een groter blok aansluiten?

Ja, dat kan. We zijn hier ook actief mee bezig om, voor wij offertes aanvragen, te proberen zoveel mogelijk eigenaren bij elkaar te krijgen (zoveel mogelijk blokken). Dit biedt een schaalvoordeel, en een grotere kans dat de bureaus een lagere prijs afgeven omdat ze de opdracht graag krijgen.

Waar kunnen we de blokken zien?

U kunt de blokken zien op: www.funderingsadvies.eu/projecten

Staan de blokken al vast? In mijn blok ben ik de enige waarvan de fundering nog niet is vernieuwd. Kan er dan ook een ander blok worden samengesteld?

In principe staan de bouwblokken vast. Het funderingsonderzoek kan ook soms voor meerdere panden tegelijk worden uitgevoerd. Een en ander is maatwerk. Neem contact met ons op zodat we u zo goed mogelijk kunnen helpen.

Welke afspraken zijn met Woonstad gemaakt, als zij ook eigenaar zijn in het blok?

Per bouwblok bepaald de individuele eigenaar of hij een onderzoek wenst dit geldt ook voor bijvoorbeeld Woonstad.

Geldigheid van het rapport

Welke kwaliteitsoordelen zullen vermeld worden in de op te stellen rapporten? Betreft het oordelen van het type: ' fundering nog minstens x jaar bruikbaar? Hoe verhoud in deze systematiek de kwaliteit van de (houten palen) fundering zich tot het aantal bruikbare jaren, wat is de ondergrens?

De betreffende richtlijn is te downloaden bij www.kcaf.nl. In de deze richtlijn vindt u de klasse indelingen en toelichting;

Hoe lang is het kwaliteitsoordeel uit het aan ons blok uit te voeren funderingsonderzoek geldig? Stel dat het oordeel direct na het onderzoek luidt : 'fundering nog minstens 25 jaar bruikbaar', is dit oordeel na 5 jaar dan ook nog geldig in de zin van: ' fundering nog minstens 20 jaar bruikbaar'?

Nee, dat is niet altijd zo. Het kan namelijk zijn dat er bepaalde omstandigheden in die vijf jaar veranderd zijn, die op het moment van onderzoek niet waren voorzien. Te denken valt aan zaken als ernstige grondwaterdaling (denk aan de droogte sinds 2018 in sommige gebieden), een verkeerde verbouwing waardoor de gewichtsverdeling in een pand verandert enz. Omgekeerd is het wel zo, dat wanneer een pand een slechte of matige beoordeling heeft, dit na vijf jaar niet opeens veranderd is in goed.

Is dit rapport bruikbaar en voldoende in verband met de verplichtingen in de nieuwe taxatieprocedure vanaf 2021, waar AF ons op wees, of moet er bij eventuele verkoop van een pand uit ons blok per se een (blok)funderingsrapport (fase 1 en 2) beschikbaar zijn dat maximaal 5 jaar oud is?

Een uitgevoerd KCAF/f3O onderzoek is uitstekend bruikbaar bij taxaties. Officieel binnen die vijf jaar grens, maar een goede taxateur kan t.z.t. bijvoorbeeld de grondwatersituatie apart beschouwen via de openbare data bij de gemeente daarover en op basis daarvan (of in ruggenspraak met de gemeente of deskundigen) bepalen of dit risico zich niet heeft voorgedaan. De nieuwe taxatieregels verplichten het risico op funderingsschade uit de data bij NWWI/KCAF te halen. Dit zijn in het meeste gevallen globale indicaties per straat of gebied, wanneer er geen openbaar beschikbaar funderingsrapport beschikbaar is. Wanneer u een rapport laat opstellen dan dient dat door verkoper geleverd te worden bij verkoop, de zogenaamde informatieplicht. In het geval dat er geen rapport is, vermoeden wij dat de risicoanalyse vanuit NWWI in dit gebied/wijk een risico zal aangeven, zodat er alsnog meer informatie en/of een rapport door koper gevraagd kan worden.

Krijgt de individuele eigenaar door zijn deelname aan het funderingsonderzoek op blokniveau de beschikking over een certificaat waarmee hij succesvol kan voldoen aan de nieuwe taxatieverplichtingen op gebied van fundering die, naar wij aannemen, gelden voor elk individueel pand?

Jazeker.

Procedure funderingsherstel

Wat zijn de gemiddelde kosten voor herstel van fundering indien dat nodig is? Gaat dat dan ook per blok?

Funderingsherstel is het beste en goedkoopste als het per blok wordt uitgevoerd, echter kunt u uiteraard ook alleen uw pand herstellen. De kosten zijn lastig aan te geven, en hangt van een hoop factoren af. Bedragen tussen de €1800,- en de €2.500,- per m2 begane grond oppervlak komen we tegen. Het totaal is geheel afhankelijk van uw wensen en o.a. de technische mogelijkheden.

Als je hebt deelgenomen aan een funderingsonderzoek ben je dan verplicht tot herstel?

Nee. Deelname aan het funderingsonderzoek leid tot geen enkele verplichting. Het is immers uw pand. Anders wordt het als u schade berokkend aan een derde, bijvoorbeeld als delen van uw gevel op straat vallen.

Wat gebeurt er bij funderingsherstel, krijg je dan betonnen palen?

Ja, in principe worden er dan betonnen palen gebruikt. Ook kunt u kiezen voor bijvoorbeeld een nieuwe vloer.

Heeft het zin om de fundering onder een blok te vervangen als de buren van een ander blok niet meedoen?

In principe wel. We zullen, als dit überhaupt van toepassing is, voorzien van advies.

Is er ook een regeling voor subsidie voor herstelkosten?

U kunt in aanmerking komen voor gratis procesbegeleiding, als uw gehele blok herstelt dient te worden.

Heeft u overige vragen over het gemeentelijk beleid rond funderingsherstel, handhavingsbeleid en vragen over techniek, financiële aspecten, erkenningslijst, enz. zie de volgende websites:

www.duikinjefundering.nl

www.kcaf.nl