Molendijk 15 3281LT Numansdorp
Algemeen 030-6019779

Privacyverklaring Adviesbureau Funderingsherstel AF

Versie 2021.1 – 17 februari 2021


Adviesbureau Funderingsherstel AF, gevestigd aan Molendijk 15 3281 LT Numansdorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 


Adviesbureau Funderingsherstel AF respecteert de privacy van deelnemers, medewerkers en relaties die betrokkenen zijn bij de diensten die Adviesbureau Funderingsherstel AF levert. We zijn ons ervan bewust dat betrokkenen vertrouwen stellen in ons en zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om de privacy van alle betrokkenen te beschermen.


In deze privacyverklaring laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u van onze diensten gebruik maakt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee onze dienstverlening verbeteren.

Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een juiste invulling van onze taken als adviesbureau op het gebied van funderingen.


Contactgegevens

Adviesbureau Funderingsherstel AF 

Molendijk 15 

3281 LT Numansdorp 030 6019779 funderingsadvies.eu


De Functionaris Gegevensbescherming van Adviesbureau Funderingsherstel AF is:

ir. Nils de Jong. Hij is te bereiken via nils@dgw.eu 


Persoonsgegevens die wij verwerken

Adviesbureau Funderingsherstel AF verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

▪  Voor- en achternaam

▪  Adresgegevens

▪  Telefoonnummer

▪  E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

Onze website en dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@funderingsadvies.eu, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Adviesbureau Funderingsherstel AF verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

▪  Verzenden van onze nieuwsbrief en/of folder

▪  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

▪  Ten behoeve van onze dienstverlening ter plaatse.


Geautomatiseerde besluitvorming

Adviesbureau Funderingsherstel AF neemt geen geautomatiseerde besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Adviesbureau Funderingsherstel AF) tussen zit. 


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Adviesbureau Funderingsherstel AF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit betekent dat wij uw gegevens bewaren tot het eind van het project: afronding richting gemeente qua evaluatie.


Delen van persoonsgegevens met derden

Adviesbureau Funderingsherstel AF verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Adviesbureau Funderingsherstel AF heeft enkele samenwerkingspartners met wie opdrachten worden uitgevoerd. Indien het voor uitvoering van de activiteiten nodig is, verstrekken we de benodigde persoonsgegevens aan deze derden. Wij waarborgen dat deze derden handelen conform de privacywetgeving.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Adviesbureau Funderingsherstel AF gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op de website funderingsadvies.eu.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Adviesbureau Funderingsherstel AF. Het recht ‘vergeten te worden’ houdt in dat wij al je gegevens moeten verwijderen, mits dat niet strijdig is met onze wettelijke verplichtingen.


Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@funderingsadvies.eu.  We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 


Adviesbureau Funderingsherstel AF wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons  


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Adviesbureau Funderingsherstel AF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@funderingsadvies.eu 


Wijzigingen

Adviesbureau Funderingsherstel AF behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken van de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Dit zal zichtbaar zijn in de versienummering en datum bovenaan dit document.